REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

Mi-1M

Fordítás / Translation: Frank Valoczy

Gyönyörűen helyreállítva, felszerelt betegszállító konténerrel.

 

Beautifully restored, with the container for transporting wounded attached.
 

Eltelt vagy két év ideje körüljárnunk!

Egy dolog rögtön látszik: a repülőgépeken oly előszeretettel használt alumínium nemigen szereti a festéket (legalábbis az olcsóbbakat). Pedig az "Archív" rovatban látható, hogy a Mi-1M festésekor igen gondosan jártak el. Igaz, a felújítás óta vagy öt év is eltelt, amelyet helikopterünk a szabad ég alatt töltött.

A rotorlapátok megvannak, csak nem a helyükön.

Two years have passed, it's time we had a walkaround.
One thing is immediately evident: the aluminum that airplane builders have such a predilection for using in their constructions doesn't much like paint (at least the less expensive ones). But in the "Archive" section you'll note that considerable care was
taken when this bird was repainted, though it's true that five years have passed since the
renovation, and that time has been spent under the open sky.
The rotorblades still exist, just not where they belong.

Pitot-cső, fellépő, és az orrfutó "biciklilámpája". Az utánozhatatlan bájú "simléder" fontos szerepet töltött be: a pilóta lábai mellett elnézve három plexiablakon is kilát, na a középső ablakot vakította volna a lámpa szóródó fénye az ellenző nélkül.

 Pitot tube, step, and the nosegear's "bicycle lamp." The irreprduceably charming "visor" above the light filled a very important role: the pilot, looking past his legs, could see out three plexi windows; without the visor, the light would have blinded the
middle window.
 

A piros helyzetfény mellett az APA kocsi csatlakozókábele, mellette-felette a rádióantenna kivezető porcelán-szigetelője. A Mi-1 egyik jellegzetessége az a plexiből készült távtartó, amely az antennát tartotta táv(ol) a törzstől. Mögötte a horpadt üzemanyag-tartály. Az alsó gumicsövön szívott az üzemanyag-szivattyú, a felsőn jött vissza a felesleg. A tartály felett a bal kipufogó-csonk, mögötte az olajhűtő levegő-kiömlője.

 Beside the red marker light is the connection cable for the ground service car, beside and above it is the porcelain isolator belonging to the radio antenna. One of the distinctive features of the Mi-1 is the plexiglas spacer that held the antenna away from the fuselage. Behind it is the dented fuel tank. The fuel pump pulled fuel through the rubber tube at the bottom, and the excess was returned through the one up top. Above the tank is the portboard exhaust pipe, and behind that, the oil cooler's air outlet.

Remek ötlet volt az APA kocsit (azaz Tomikát, lásd a "Sztori" rovatban) a gép mellett kiállítani és a kábelt csatlakoztatni.

It was a great idea to park the ground service car (aka Tomika (=Tommy), see the "Stories" section) beside the helo, and to hook the connection cable up.

A tartály mellett a motor hűtőlevegőjének kilépő "kopoltyúi". A hűtőlevegő útja igen furfangos volt: a kabin feletti méretes nyíláson ment be. A vízszintes tengelyű motor (lásd a "Motorok, hajtóművek" rovatban) törzsvég felőli végén lévő axiális ventilátor nyomta előre, át a csillagmotor hengerei között. A meleg levegő itt  ismét egy 180°-os fordulatot véve az itt is látható kopoltyúkon távozott - hátrafelé. A zöldre festett csonk a motor felső három hengerének kipufogója.

Beside the fuel tank we can see the "gills" for coolant air for the engine. The
air used to cool the engine followed a rather twisty path: it entered through the sizable opening above the cabin. It was pushed forward by an axial ventilator mounted at the rear end of the horizontal motor (see the "Engines, powerplants" section), through the cylinders
of the radial engine. The warm air took another 180-degree turn here and left the aircraft through the gills visible here - backwards. The green pipe is the exhaust pipe belonging to the engine's upper three cylinders.

A főrotor-agy szemet gyönyörködtető darab, még ha a konstrukció el is múlt 50 éves. A fekete, pókszerűen elhelyezkedő gumicsövek szerepét nem ismerem, de ez nem végleges állapot. A fölül lévő tárcsákban feltehetőleg a lapátok legyező irányú mozgását csillapító (dörzs?) szerkezet van.

The hub of the main rotor is a marvellous piece, even if the construction is over
50 years old. I don't know the purpose of the black, spiderlike arrangement of rubber hoses, but this isn't a terminal condition. The discs on top are probably part of the system designed to dampen the vertical oscillation of the rotor blades.

Egy általam kedvelt perspektíva: van benne valami madárszerű, persze testes, mindenképpen egy röpképtelen madárra gondolok. De azért szép...

 A perspective I favour: there's something birdlike in it, of course bulky, in any event, I think of a flightless bird. But it looks good even so...

A farokrotor agy sem egyszerű szerkezet. Pók itt is van, sejthetően a lapátok belépő élét jégtelenítő rendszer folyadékát (vagy elektromos áramát?) vezeti."

 "A <<pókok>> valóban a jégtelenítő rendszer részei. Mind a forgószárny mind a farok-légcsavar jégtelenítése szesszel történt. Egy elektromos szivattyú nyomta a tartályból a szeszt egy "u" keresztmetszetű gyűrűbe, ami együtt forgott az frsz-el ill. az flcs-vel /ezek látszanak a fotón/. A centrifugális erő a "pók" csövein keresztül nyomta az anyagot a belépő éleken kialakított furatokon át a z frsz.és az flcs felületére. Ott az elpárolgott, lehűtve a jeget , ami ezért megrepedezett és levált a felületről. Ez a elv és megoldás  van még pld. a MiG-21 szélvédő ill. az An-26 navigátor kupola jégtelenítésénél is, sőt,  a Mi-4-nél is. N.B."

The tail rotor's hub isn't a simple mechanism, either. There's a spider here, too; I'd venture to guess it's part of the deicing system, leading the fluid (or electric current).

"The "spiders" are indeed part of the deicing system. The deicing of both the rotary wing and the tail rotor was done with alcohol. An electric pump fed the alcohol from a tank into a ring with a U-shaped cross section, which rotated together with the main rotor and the tail rotor (these are visible on the photos). Centrifugal force pulled the alcohol through the pipe into the rotors and out through small holes in the leading edges onto the surface of the blades. There, the alcohol evaporated, cooling the ice, which then cracked and fell off. This principle and solution is also used on the windscreen of the MiG-21, on the navigator's cupola on the An-26, and on the Mi-4 as well. N.B."

A faroktartón lévő iránytörés belsejében a rotort meghajtó tengely is megtörik, nyilván kardáncsuklókkal. Nem túl elegáns, de hasznos lehetett a faroktámasz. A tártón előre haladva egy antenna látható, talán a rádió-magasságmérőé.

A farokrotor olyan gyorsan forgott, hogy nem lehetett látni. Ez több súlyos, sőt halálos balesetet is okozott a földön: előfordult, hogy figyelmetlenségből egyszerűen nekimentek.

 In the spot where the direction of the tail boom is, the driveshaft leading to
the tail rotor also breaks, obviously through a universal joint. And though it isn't very elegant, the tail support must've been fairly useful. Moving along the boom, an antenna is visible, possibly belonging to the radioaltimeter.

The tail rotor span with such speed that it was invisible. This caused many serious
injuries and even deaths on the ground: it even happened, that through carelessness they simply walked right into it.

Kuriózum a sebesültszállító konténer, az M.A.S.H. című filmben látható Bell 47-esek mintájára. A konténer nem lehetett éppen a béke szigete, tekintettel a tőle 30 cm-re lévő kipufogó-csonkra, amelyen át motor alsó négy hengere "könnyített" magán.

An interesting feature is the container used for transporting wounded, much as can be seen in M*A*S*H, attached to Bell Model 47s. The container couldn't have been an island of peace, considering that only 30 cm away was the rather significant exhaust pipe through which the lower four cylinders of the engine "relieved themselves."
 

Nekem nagyon teszik a "vigasztaló nyílás" amelyen keresztül a sebesülttel egyebet nemigen lehetett tenni repülés közben. A konténert békazárak zárták le, csak kívülről volt nyitható. De legalább ki lehetett látni belőle...

 I really like the "comfort hole" through which very little could be done to help the patient in flight. The container was closed using latches, and could only be opened
from the outside. But one could at least see out...
 

 

A felszerelt konténer takarta a jobb oldali helyzetfényt, ezért azt a konténer oldalán "duplikálták".

The transport container hid the starboard marker light, and so this was duplicated on the side of the container.

A műszerfal ép és jó állapotú, de a gép sajnos nem volt nyitva. Hátha egyszer ezt is el tudom csípni !

The instrument panel is intact and in good condition, but the machine was unfortunately not open. Perhaps one day I'll manage that, too!

Az ablaktörlőre van vezetve az ablakmosó folyadék csöve.

A fehér cső talán hőmérő?

A szélvédő közepére applikált plexidarabot sajnos nem értem.

"Az valóban hőmérő, a minyó első szériáin is ilyen volt. Amikor eltörött, az Ofotért-ban vettük a pótlást mert eredeti nem volt. A szélvédő plexin a KI-13 folyadékos iránytű helye van,  ami elveszett az idők folyamán (a második leggyakrabban  <<elvesző>> dolog az időóra után)...
                                NA "

The window-cleaning fluid's lead hose is attached to the wiper arm. Is the white
pipe perhaps a thermometer? Unfortunately, I don't understand the purpose of the chunk of plexi
attached to the inside of the windshield.

"That is indeed a thermometer; it was the same as this on the first series of the Mi-8.
When it broke, we bought replacements at Ofotert (a store in Hungary that sold
cameras, optical equipment and such - transl.), as there weren't any originals available. That chunk of plexi on the windshield is the home of the liquid-filled KI-13 compass, which has gotten
lost over time (this was the item that was second-most often "lost", after the time
clock)... NA."

 

Egy mosolygós kisiskolás.

Like a smiling schoolkid.

2007. december.

Ennek is eljött a napja:

feltárult a Mi-1M ajtaja. Érdekes sétát teszünk a kabinban, de sajnos nem lesz túl szívderítő.

*

A bal ajtót látjuk belülről, a piros kar a talán vészledobó ?

A "töltényöv" a jelzőrakéták és a kilövőpisztoly (ez is eltűnt) tárolására szolgált.

 

 December 2007. The day's arrived, the Mi-1's door is open. We'll go for an interesting tour of the cabin, though not a very heartwarming one, sadly.
*
Here we see the inside of the left door; perhaps the red lever is the emergency release?
The "ammo belt" was for storing the flare gun and the signal flares (these are lost,
too).

A fülke az én normál (36mm ekv.) fényképezőgépemnek sajnos elég szűk, panorámaképekre ne számíts!

 

The cabin is a bit tight for my normal camera, so don't count on any panoramic photos!

A műszerfal a botkormánnyal. Rossz napon és rossz órában jöttem fényképezni, sütött a nap és ráadásul nagyon rossz szögből. A műszerek alig látszanak.

 

The instrument panel and the cyclic control. I came on a bad day at a bad time to take photos, the sun was shining, and at a bad angle at that. The instruments are hardly visible.

A műszerfal bal oldala.

 

The left side of the instrument panel.
 

A műszerfal jobb oldala.

 

The right side of the instrument panel.

A bal oldalon lent a rádió...

 

On the left at the bottom, the radio...

...kezelőlapja. Maga az adó-vevő máshol van, szerintem a hátsó üléssor mögött, mert az antenna onnan jön ki.

 

...or more precisely, the radio's control panel. The reciever and transmitter themselves are elsewhere, I think behind the back seats, as that's where the antenna
comes out.

Jobb oldalt a kapcsolótábla.

 

A bank of switches on the right side.

Az EVK.

 

The collective control.

Balra a tűzoltókészülék indítófogantyúja, a zöld és piros karok szerepét nem ismerem, a motor leállítását és indítását sejtem szerepüknek.

 

To the left of the photo is the activation lever for the fire suppression system; I
don't know what the green and white levers are for, but I suspect they have something to do with starting and stopping the engine.

A húzófogantyú a felirat szerint a motor ......-sát végzi. Az első szót sajnos nem ismerem...

 

 According to the inscription, the lever performs the engine's ... .
Unfortunately, I don't know the first word.

(Translator's comment: I don't know it either for sure. I may be very wrong here,
but the first word looks like "ostan"; this, in Serbian (which is related to Russian), means "stop", so it could be "stopping of the engine" that the sign says. But, there might also be a "g" in front of the "o", I can't really tell.)

(Fordito megjegyzese: en sem tudom biztosan. Lehet hogy nagyon tevedek itt, de az elso szo ugy nez ki, mint "osztan"; ez szerbul azt jelentene hogy "leallitas", tehat lehet hogy ez a fogantyu leallitja a motort. De lehet hogy egy "g" is van az "o" elott, nem latom tul tisztan.)
 

A kormányok és pedálok egy képen.

 

 The cyclic and the antitorque pedals in one photo.

Középen a bütyök az orrfutó forgócsapja. Szerintem csak azért van kívül, mert belül nem fért el.

 

The stub in the middle is the journal of the nose gear. I think the only reason the rest of it is outside, is that it didn't fit inside...
 

Sűrített levegő nyomásmérő.

 

Compressed air pressure gauge.

Középen fölül a rotorfék és a

-tengelykapcsoló.

Összecserélni veszélyes: egy régi Top Gun-ban olvastam egy balesetről, amikor a földön egy szerelő a rotorfék helyett a tengelykapcsolót zárta hirtelen, járó motor mellett. A helikopter azonnal felborult a reakcióerők miatt.

 

At top centre are the rotor brakes and rotor axle control. Mixing them up is dangerous:
in an old issue of "Top Gun" (a Hungarian magazine on aviation, mainly military, now out of
print) I read about an accident in which a mechanic on the ground suddenly pulled the axle
control instead of the rotor brake lever, with the engine running. The helicopter fell over
at once due to the reactive forces.

Furfangos csaptenyészet. Nem tudja valaki mi ez?

 

A tricky nest of spigots. Anybody know what this is?
 

A szélvédő és a fülketető egy része. Oldalt és a napellenző mellett különböző lámpák.

 

Part of the windshield and the cabin roof. On the side and beside the sun-visor are various lamps.

Ez itt a napellenző melletti...

 

This is the one next to the visor...

Itt az egyik oldalsó. Miért van több?

 

...and here's one of the ones on the side. Why are there several?

 

Talán van fehér a földi térképolvasáshoz, talán van piros a levegőbeni térkép-olvasáshoz (a vörös fény nem vakít sötétben sem).

Lehet hogy van UV is, a fluoreszkáló műszerskálák és -mutatók gerjesztéséhez.

 

Maybe there's a white one for reading maps on the ground, and a red one for reading maps in flight (red light doesn't blind the eyes in the dark). Maybe there's a UV
light, too, to activate the phosphorescent lettering on the instruments.

 

A pilóta ülése.

Elég szomorú látvány, a tűző nap és a csikorgó hideg váltakozása lassan teljesen tönkreteszi.

 

The pilot's seat.

Quite a sad sight; the burning sun and the bitter cold are slowly destroying it.

Csakúgy mint a műbőr üléskárpitot.

 

Just like faux-leather upholstery.

 

 

Kedvencem ezen a gépen ez a nyílás...

 

My favourite on this machine is this opening...

...amely a felfüggesztett  sebesült (beteg-) szállító konténerbe nyílik.

Én vigasztaló-nyílásnak neveztem el, ezen kívül esetleg vizet lehet adni a dobozban fekvő boldogtalannak.

 

...which opens into the attached container for transporting wounded. I nicknamed it the "comfort hole." At most, one could maybe give some water to the unhappy soul laying in the box.