REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

F-104G, a német légierő ajándéka

F-104G, a gift from the Luftwaffe.

 

Fordítás/Translation: Jószai Zoltán

 

A MiG-21 ellenfele, errefelé szerencsére csak a hidegháború ökölrázásában vettek részt - nem úgy Vietnamban.

Opponent if the MiG-21. Fortunately, in Europe it only took part in power demonstration during the Cold War - not like in Vietnam.

A legendásan kicsi szárnyakat mindig hitetlenkedve csodálom: nagyon kicsi, nagyon vékony - és nagyon szilárd kell hogy legyen.

A gép súlyát viseli, a legnagyobb túlterheléskor is.

I always admire the legendary small wings: they are very small, very thin - and need to be very strong.
It bears the weight of the plane even at maximum forces.

Géppárban a kanadai-török "kollégával", a kordonok fogságában.

 

In a pair with it's Canadian-Turkish "colleague", captured by the cordons.
 

A negatív "V" szárnyállás nem éppen a stabilitás jele.

 

The negative "V" wing angle is not the sign of stability.

2008. április.

Kiváló alkalom adódott a körüljárásra, jó nagy esők voltak. Ez a gép viszont közvetlenül a járda mellett van, és itt nem nagyon sáros a talaj.

Az orr még egyszer.

 

An excellent opportunity arose to walk it around, after some heavy raining. This machine is directly next to the sidewalk, it's not very muddy around it.
The nose once more.

A törzs furán hajlik.

 

A strange lean in the fuselage.

Egészen repülőgép formája lenne - ha volna szárnya is...

 

A kabin mögött egy nyitható panel, rajta fehér fényű lámpa. Ezekre a lámpákra még visszatérünk ! 

 


It would have a nice airplane shape - if it had wings as well...

There is an openable panel behind the cockpit, with a white light on it. We will return to these lamps !

Így már inkább !

 

This view is better !

Tuti szögből.

 

Nice angle.

Hátulnézet.

 

The rear view.

 
 

A gépágyú - helye.

 

The machine gun - 's place.

Az orrfutó aknája, felette fehér és narancssárga helyzetlámpa.

 

The nose gear compartment, with white and orange lights above.
 

Az orrfutó nagyon filigrán, de neki nem kellett füves reptérről is üzemelnie, mint a keleti "kollégáknak".

 

The nose gear is very thin, but it did not have to operate from grass airports like it's Eastern "colleagues".

A főfutó is az egyszerűség jegyében született.

 

The main gear was also made with simplicity in mind.

A főfutó aknája. Ne aggódj, a futó befér a helyére, ha nem is úgy látszik.

A titok nyitja az, hogy behúzáskor az itt balra eső, a futó előtt lévő burkolópanel is kinyílik. Vagyis: futónyitáskor ez a panel kinyílik, a kerék kijön, a panel visszacsukódik.

 

The main gear compartment. Don't worry, the gear fits into it's place, even if it's not how it seems. 

The secret is that during the gear up process, the panel on the left (in front of the gear) also opens. In other words: Panel opens, gear comes out, panel closes back.

A bal főfutó hátulról.

 

The left main gear from behind.

A jobboldali párja, szintén hátulról.

 

The right side counterpart, also from behind.

Van a Starfighteren egy-két varázslatosan izgalmas dolog, ezek egyike a beömlő-csatorna.

Nem biztos hogy igazam van, de ennek mintha ennek nem lenne mozgó szabályzóeleme, mint pl. a MiG-21-esnek. Pedig hasonló sebességtartományban (2M felett) is tudtak repülni.

 

There are a couple of magically exciting things on the Starfighter, one of them are the inlet channels.

Not sure if I'm right, but it doesn't seem to have a moving control surface, like the The MiG-21's nosecone. But it can fly in similar velocity ranges (over Mach 2).
 

Talán a félkúp utáni rés lehet a titok nyitja?

 

Maybe the gap behind the half-cone is the secret ?
 

Nekem nagyon tetszik !

A beömlő széle a törzstől jócskán el van emelve, hogy a törzs által keltett turbulenciák ne zavarják a szívócsatorna áramlási viszonyait. 

 

I really like it!
The edge of the inlet is quite far from the fuselage, so the turbulence caused by the fuselage can't disturb the currents in the suction channel.

 

Itt közelről látjuk a titokzatos célú rést.

 

Here we can see the mysterious gap.

A "tanksapka" míves darab, gravírozott feliratokkal, saját azonosító számmal.

 

The fuel cap is an artistic piece, with engraved inscriptions, and own identification number.
 

Piros színű védőburkolat az orr bal oldalán...

 

A red guard on the left side of the nose...

... a jobb oldalán és alul.

 

... on the right side and on the bottom.

Egy ék alakú "szárnyacska" van benne, feltételezem, hogy ezek az állásszög-adók lapátjai.

 

Wedge shaped "winglets" in it, I assume that these are the pitch sensor's blades.

A szárnyvégi póttartály is szép darab. Nem elég hogy a szárny elképesztően vékony - pedig kis méretei miatt extra nagy a felületi terhelése - nem átallottak még egy jó nehéz póttartályt is rábiggyeszteni...

 

A nice size of wing droptank. It is not enough that the wing is incredibly thin - although, despite it's dimensions it has extra-large surface load - they were not ashamed to put a very heavy droptank on it ...

 

Egy finomság: itt egy olyan apró módosítást látunk, ami  a berepülés során tapasztalt áramlási problémák kiküszöbölésére ötlöttek ki.

 

Fineness: here we can see a small change, that was for eliminating the flow problems experienced during the initial test flights.

 

A póttartály irányfelületei tökéletesen illenek a gép stílusához: nincs két egyforma hosszúság, dőlésszög, nyilazás.

A tartályon a bal oldali helyzetfény "duplikációja".


The control surfaces on the drop tank are well suited to the style of the plane: different lengths, angles and sweep.

The duplication of the left marker light on the tank.

Ezen a képen a törzsön lévő helyzetfény (zöld) is jól látszik.

 

In this picture the green marker on the fuselage is also visible.
 

Külső hőmérséklet-mérő.

 

Outside temperature gauge.

A bal törzsféklap félig nyitva.

 

The air brake is half-opened.

A hajtómű gázkiömlője.

 

The turbine outlet.

Benézünk az utánégető-térbe.

Meglehetősen hasonlít a MiG-21-es és sok más típus ilyen nézetére.

 

Looking into the afterburner.
From this view it is quite similar to the MiG-21 and many other types.

A gázsebesség-fokozó  komolyan mechanizált, nem egyszerű szerkezet !

 

The gas velocity increaser is not a simple mechanism !

A hajtómű körül hűtőlevegő áramlott, védve a törzset a hajtóműből áradó forróságtól.

 

Cooling air flowed around the engine, protecting the fuselage from the extreme heat.

Fegyverzet-függesztő sín a jobb szárnyon.

 

Weapon rail on the right wing.
 

Nem fukarkodtak sem az útmutató sem a figyelmeztető feliratokkal.

 

They were neither stingy with instructions, nor with warning labels.

A fülketető jobbról...

 

The canopy from the right...

...és balról.

 

...and from the left

 

 

Fontos: Ezen a gépen sok olyan lámpa van, amilyent másutt én még nem láttam. Itt van például a törzs oldalán egymás alatt elhelyezett narancssárga és fehér lámpa.

Ezek állítólag kötelékrepüléskor használatosak.

 

Important: This airplane has many lights that I have not seen on others. For example these orange and white lights on the fuselage.
They were allegedly used during formation flight.

Ezek itt besugárzás-mérők.

 

These are irradiation-sensors.

Nem foglalok állást a feliratról,

inkább segítsetek ki !

 

Fluessig Sauerstoff = folyékony oxigén
Fuelldruck = töltőnyomás
Alatta angol szöveg:
Filling liquid = töltőfolyadék

I don't want to say anything about this text here, please help!

German text above:
Fluessig Sauerstoff = Liquid oxygen
Fuelldruck = Filling pressure

A fülke nyitómechanizmusa.

 

The opening mechanism of the canopy.

A horog - mint ahogyan már egy régebbi rejtvényünkben írtuk - nem anyahajós leszálláshoz szükséges. Más sem kellett volna, mint ezzel a kis sebességeknél katasztrófálisan (szó szerint) viselkedő géppel olyasmit megkísérelni. A horog a keleti "majomfogó" háló megfelelője.

 

The hook - like we have written in a past riddle - is not for landing on an aircraft carrier. There's no way to try that with a plane like this, as it behaves (literally) catastrophic at low speeds. This hook is the Western equivalent for our "monkey-catcher" web.

 

A géptől búcsúzó utolsó légi és földi személyzet tagjainak aláírása.

 

"Haditengerészeti Repülésoktató Egység, Tanműhely"


The insignia says:
"Training Workshop, Navy Flight Educational Group"
...and as a farewell, signed by the last air and ground crew of the aircraft.

A gép sorszáma a kabintető alsó szélén.

 

Serial number on the lower edge of the canopy.

Tábla az ajándékozási gesztus emlékére.

 

A plate memorizing the gesture of gifting this airplane. It says: "Gift from the German Air Force. January, 2001."

2008 május:

eljött a napja hogy a fülkébe is benézzünk.

Előtte egy kis időhúzás: ha már felmásztunk a létrán, figyeljük meg ezt a fülke mögötti, fehérre festett panelt, közepén a fehér fényű lámpával - és találgassuk együtt a feladatát.

 

The day has come to look into the canopy:
May, 2008:
A bit of delaying before: if we have climbed the ladder, let's check out this white panel with the white light behind the canopy - and guess it's function together.

 

A fülke mögötti tér gyakorlatilag üres, a tartók és füllentyűk tanúsága szerint ez nem volt mindig így.

 

The space behind the cabin looks empty, however the small hooks and similar parts show that it was not always the case.
 

A fülke látképe.

Ottjártamkor egy, a Múzeumban vendégeskedő egykori MiG-pilóta "próbálta fel" a gépet, számára két, azonnal feltűnő dolgot említett: a műszerfal szokatlanul közel van a pilótához, valamint a kerek műszerek a MiG-eken szokásosnál jóval kisebbek.

 

View of the cabin.
When I was there, a guest of the Museum - a former MiG pilot - "tried it on" and mentioned two things: the instrument panel is unusually close to the pilot and the round instruments are much smaller than in the MiG.

 

A műszerfal felett a reflexüveges célzókészülék.

 

The glass reflex aiming device above the instrument panel.
 

Így lát ki a pilóta.

 

This is what the pilot sees.

A műszerfal.

 

The instrument panel.

Balra fönt a repülés műszerei (magasságmérő, sebességmérő, csúszásjelző golyó) alatta a fegyverzet panelje.

A bal alsó részen a féklap, a futók, kerék blokkolásgátló és egyebek.

 

Left above the flight instrumentation (altimeter, tachometer, slip indicator ball) and the armor panel beneath.
In the lower left part: the flaps, gears, anti-lock of the wheels and others.

Középen felül az iránytű és a variométer, mellette a műhorizont, alatta a radarernyő és annak kezelőszervei.

Jobbra fent a hajtómű műszerei: fordulatszám, olajhőmérséklet, olajnyomás, belépő levegő hőmérséklete, fúvóka pozíció, üzemanyag-átfolyás.

 

In the center top of the compass and the variometer, next to the artificial horizon, below the radar screen and its controls.
At the top right, the engine instruments: rpm, oil temperature, oil pressure, inlet air temperature, nozzle position, fuel flow rate.

 

Jobb alsó panel: antenna bólintási szöge, kabin nyomásmérő, alatta hidraulika nyomás mérők, két üzemanyag-mennyiség mérő.

Ezek közül a jobb oldali átkapcsolható a póttartályokra.

Jobb sarokban az alacsony olajszintre figyelmeztető lámpa, több más, a hajtóművel kapcsolatos figyelmezető lámpa társaságában.

Sárga fogantyú: levegőáram hajtású segéd-áramforrás kibocsátása,

Piros fogantyú: üzemanyag vészelzáró.

 

Lower right panel: antenna pitch, cabin pressure. Below: hydraulic pressure gauges, two fuel gauges.
The right one can be switched to the auxiliary tanks.
In the right corner: warning light of low oil level and several other engine related warning lights.
Yellow handle: for letting out the air flow driven auxiliary power source
Red handle: emergency fuel shut-off.

A bal oldali panel a gázkarral, mögötte a féklapok kibocsátó karja.

A barna fedelű kapcsolók a trimmlapokat vezérlik. Beljebb, a pilóta bal könyökénél a robotpilóta. vezérlőgombjai, kicsit előbbre kézi frekvencia-beállítás, leghátul rádió üzemmód-beállító gombok.

 

The left panel with the throttle, the flaps lever.
The brown-capped switches controls the trimm panels.
Further inside at the pilot's left elbow, control buttons of the autopilot. A little forward the manual frequency adjustment, in the far rear radio mode buttons.

Ferde felülnézet. A függőleges sárga fogantyú a kabintető vészledobója.

 

Oblique top view. The vertical yellow handle is the emergency canopy ejecter.

A jobb oldali kezelőpanel.

Fölül az oxigénellátás műszerei, alatta a TACAN rendszeré, hátrább az IFF kód beállító tárcsái.

A két nagy tárcsa közepén számkijelzővel késleltetési időket állít, alatta "kioldás" gomb, feltehetően a bombákhoz kapcsolódik.

 

The right side control panel.
Above the instruments of the oxygen supply, below that the TACAN system's, to the back the IFF code dials.
The two discs with number displays in the middle set delay times, and a "release" button below them, they are probably related to the bombs.

A pedálon a gyártó jelvénye díszeleg.

 

The manufacturer's badge in the pedal.

A botkormány és környezete a kabintető-vészledobó fogantyúval.

 

The joystick and it's environment with the canopy eject lever.

A katapultülés fejtámla körüli része.

 

The headrest of the ejection seat and it's envronment.