REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

MiG-21MF, a "96-os gyártmány" "Izdeliye 96(F)"

Fordítás / Translation: Frank Valoczy, Jószai Zoltán

 

 

 

 

A Múzeumban két Mig-21MF van, a másik a 9512-es.

The museum has two MiG-21MFs, the other is 9512.
 

 

 

Fotó: Hérincs István

A fenti képtől különbözik:

a törzs alatti tartály a nagyobbik típus, amelyet csak ide lehet függeszteni.  A fenti képen a törzs alatt is a kisebb tartály van, az is egy lehetséges verzió.

 

Different here than in the above 
photo: the drop tank under the 
fuselage is the larger type, which 
can only be hung here.
 On the above photo, the tank 
under thefuselage has the smaller 
tank, which is also a possible
 arrangement.

 

 

 

 

Itt a nagyobbik, 800 literes póttartály.

 

Here's the larger,

800 litre drop tank.

 

A szárnyakon maradtak a 480 literes póttartályok.

A belső fegyvertartókon a földi célok elleni, nem irányított rakéták UB blokkjai...

The smaller, 480 litre drop tanks have stayed on the wings. On the inboard pylon is a UB-16 unguided rocket pods for use against ground targets.

 

...szimmetrikusan a bal szárnyon is.

Az UB blokkokat a külső tartókra kellett függeszteni, ha póttartályt nem vitt  gép. Ezzel is csökkenteni kívánták a rakéták égéstermékének a hajtóműbe jutásának veszélyét.

A szárny alatti belső függesztőre lehet ugyan póttartályt függeszteni, nincs technikai akadálya, de értelme sincsen, a 21-en ui. csak a szárny alatti külső függesztőnek van üzemanyag-, és a kifogyasztáshoz szükséges levegő-túlnyomás csővezetéke /én is láttam már öt póttankkal felszerelt gépről fotót, de ez csak viccnek és kamunak jó, a keletnémet műszakiak csinálták széles jókedvükben, mikor a nyugati testvérek "bekebelezték" őket/. (ML)

 

...and symmetrically so on the left 
wing, too.
The UB pods had to be mounted on 
the outboard hardpoints, if the plane 
wasn'tcarrying drop tanks. This was a 
measure to help reduce the danger 
of rocket exhaustentering the 
powerplant's air intake.
It was possible to load drop tanks onto
 the inboard hardpoints, too - there's no 
technical barrier to doing this - but it's 
pointless too, as on the MiG-21 only the
outboard pylons have the requisite 
connections for fuel transfer. 
(I've seen photosof a machine loaded 
with 5 drop tanks, but this is only good 
for joking ormisleading: the East German 
techies did this in good spirits at the time 
of the reunification of Germany). (ML).
 

 

Az MF itt távoli vagy (önmagához viszonyítva) hosszú időtartamú, földi célok elleni bevetésre van "felfegyverezve".

Here, the MF is loaded out for striking distant ground targets on missions of long duration (relative to herself, of course).

 

2010 április.

Alaposan szemügyre vesszük.

 

A fegyverzet éppen átmeneti állapotban van. Teljes póttartály-készlet mellett csak egy K-13 légiharc-rakéta árválkodik rajta.

 

April 2010.
We will thoroughly examine it.

The weaponry is in a temporary state. Beside the full set of drop tanks only one K-13 is put on it.

 

Sajnos pontos oldalnézetet egyik irányból sem lehet róla készíteni a mellette lévő gépektől.

 

Because of the other planes next to it, it is impossible to make a good side profile photo .

 

Egy szerencsés nézőpont, kiemeli a farokrész szépségét.

 

A fortunate view, it highlights the beauty of the tail.
 

Az oldalkormány hetykén félrecsapva.

 

The rudder is loosely kicked out to one side.

 
 

Elmenne egykori propaganda -fotónak is...

 

This would do well as a propaganda photo...

Az orrkúp és a levegőbeömlő nyílás alapvető fontosságú része egy 2 Mach sebességre képes repülőgépnek.

 

The nosecone and the air inlet are crucial parts of aircraft capable of reaching Mach 2.
 

A beömlőnyílás perem meglehetősen éles, az orrkúp hegyes. Fontos a turbulencia elkerülése, mert hangsebesség felett a levegő nyomáshullámainak interferenciáját használják fel a hajtómű által "emészthető" szubszonikus sebességű  bemenő levegőáram előállítására.

 

The edge of inlet is surprisingly sharp, the nosecone is pointed. Avoiding turbulence is important, as over the speed of sound, the interference of pressure waves in the inlet are used to dampen the flow to subsonic speeds for the jet engine.
 

A Pitot-cső jellegzetesen hosszú rúdon van a gép előtti, még zavartalan légáramba tartva.

 

The Pitot-tube is distinctively long in front of the nose, so its end reaches into an undisturbed flow.

A Pitot-cső és a DUASZ-lapátok, ez utóbbiak a gép haladási irányának a  tengelyétől való eltolását érzékelik.

 

The Pitot-tube and DUASZ-blades, latter are for sensing the non-lentghwise movements of the plane.

 

Az oldalszám előtt az állásszög-jeladó. A kettő között a baloldali pompázsgátló szelep, amely a kompresszor számára felesleges  levegő kieresztésére szolgál. Az ilyen repülési helyzetben egy munkahenger befelé nyitja a szelepet - és a felesleges levegő kiáramlik rajta.

 

In front of the side number is the angle of incidence sensor. Between them is the left valve for letting the unnecessary air in front of the compressor. In that case a cylinder opens the valve inwards - and the excess air flows out.
 

Az orrfutó, három nézetből.

 

The nose gear from three views.

 
 

Az orrfutó aknája.

 

The pit of the nose-gear.

Az ikercsövű 23mm-es gépágyú burkolata, felette a bal mellső törzsféklap, alatta a törzs alatti póttartály.

 

The casing of the twin-barreled 23mm cannon under the left front air-brake. On the bottom, the fuselage drop tank.

A pompázsgátló szelep "ellentéte" a kép közepén lévő levegő-beeresztő szelep. Ez akkor jön működésbe, ha az aktuális repülési helyzet folytán a kompresszornak "légszomja" van. Rugóterhelés ellenében automatikusan nyílik (befelé).

 

The contrast of the valve in front is this air inlet valve. This opens automatically against spring pressure, when an state during flight produces shortage of "breath" in the compressor.
 

A törzsféklap felett a földi elektromos csatlakozások.

 

Egy kis turpisság: a törzsféklap mögötti borítólemez nem eredeti, egykor a 9304-en szolgált.

 

Over the airbrake the electric connectors.
A little trick: The plate behind the airbrake is not original, it served on the 9304.

A bal szárnyon csak a póttartály árválkodik.

 

Only the droptank is mounted on the left wing.

 

Mellette az üres sín rakétára vagy UB blokkra vár.

 

Next to it, the empty rail waiting for a rocket or an UB block.
 

A szárny belépő éle egyenes, de vagy egy lámpa vagy egy besugárzás-érzékelő antenna megtöri.

 

The leading edge of the wing is straight, but a lamp or a radar-sensor antenna brakes the line.

A rádió-magasságmérő antennája.

A MiG-21 nem éppen a nagy fesztávjáról nevezetes.

A szárny végén statikus töltés-elvezető, a vékony drótszálak már hiányoznak belőle.

Fölül egy áramlásterelő lap, mellette a csűrőlap működtető mechanika burkolata.

A póttartály iránytartó vezérsíkjai.

 

Stabilizers of the droptank.

A szárny alatti póttartály a PG-ben készült 1965.-ben. A 480 literes kapacitás eléggé meglepő a formájához képest.

 

The underwing droptank was made in the PG in 1965. The capacity of 480 liters is quite surprising for its shape.

A bal főfutó akna hátsó része.

 


The back of the left main gear compartment.

A futószár mellett oxigén és sűrített levegő tartályok.

 

Next to the beam of the gear, oxygen and compressed air tanks.

 

A bal főfutó elülső oldala.

 

Jól fejlett üzemanyag-vezeték megy át rajta.

 

Front side of the left main gear compartment.
A fat fuel-pipe is going through it.

 

Ide húzódik be a főfutó szára.

 

This is where the beam is raised to.

A hátsó törzsrész alatt pótvezérsík, mellette és a bal felső sarokban levegő-beömlők.

 

There are additional stabilisers under the tail, next to it and in the top left corner air inlets.

 

A fékernyő tartálya átkerült a hajtómű bal oldal alól a fúvócső fölé.

 

The tank of the drag parachute is moved from the left side to over the nozzle.
 

Érdekes alakú hőálló acéllemez fül védi a forró gázsugártól.

 

An interesting heat resistant steel plate protects it from the hot gases.

Használati utasítás.

 

Instruction manual.

A másik oldalról. A fékernyő tartály vége kétfelé nyílik az ernyő kibocsátásakor.

 

The other side. The tank of the drag chute opens to the two sides.
 

Itt lehet az ajtószárnyakat nyitott helyzetben rögzíteni.

 

This is where the door wings can be fixed in open position.

 

A hajtómű fúvócsöve.

 

The nozzle.

Előtérben a gázsebesség-fokozó.

The increaser of gas speed in the foreground.

Látszik az utolsó turbina-fokozat, illetve az utánégető lángterelő koszorúja a jellegzetes szovjet zöld kerámia-bevonattal.

A hullámos-lyukacsos lemez elölről hűtőlevegőt vezet az utánégető kamra fala mentén.

 

The last turbine phase can be seen, and also the afterburner ring with the typical green soviet ceramic coating.
The perforated and wavey plate leads cooling air along the wall of the afterburner chamber.

 

Ugye hogy hasonlít a két farokrész? A háttárben a

Szu-22M3 farka látszik.

 

The two tails are resembling, aren't they? The tail of the

Su-22M3 is in the background.


 

A brutális erőt sugárzó jellegzetes MiG- farokrész.

 

The typical MiG tail emits brutal power.

A jobb szárny hátulról.

 

The right wing from the back.

A gép jobb "hóna alatt" járunk.

A törzs alatti póttartálynak nincsenek hátul vezérsíkjai.

 


We are in the right armpit of the plane.

The drop tank under the fuselage doesn't have stabilisers.
 

A hátsó egyrészes törzsféklap saját súlya - és a hidraulika rendszer sok év alatti eresztése - folytán lenyílt és megpihent a póttartályon.

 

During the years, the one-piece airbrake in the back opened and rested on the drop tank, because the hydraulic system is very slowly leaking.
 

 

A jobb mellső törzsféklap még tartja magát.

A póttartály felettébb hegyes kialakítású.

 

The right-forward airbrake is still holding up. The droptank is very pointy.
 

A törzs alatti póttartály adattáblája.

 

Data plate of the belly droptank.

A K-13 légiharc-rakéta hátulja. A vezérsíkjain a felettébb ötletes, menetszél által hajtott pörgennyűk által vezérelt stabilizátorok.

 

The back of the K-13 air-to-air missile. Wind drives the gyroscopes that control each of its stabilisers.

A jobb főfutó hátulról...

 

The right main gear from beind...

...és elölről.

 

...and from the front.

A jobb főfutó akna elülső oldala.

 


The front of the right main gear's compartment.

Ide jön be a főfutó szára.

 

The beam of the gear rectracts to here.

Az akna hátsó oldala. A kép jobb felső részét kitevő panelt leszerelve lehetett ellenőrizni a kompresszor elülső lapátjait.

Itt is van egy vastag üzemanyag-vezeték.

 

The back part of the compartment. The compressor blades can be checked by removing the panel on the top right corner of the photo. And we can see a thick fuel pipe here too.
 

A szárnyban oxigén és sűrített levegő tartályok lapulnak.

 

Oxygen and pressurized air tanks are in the wing.
 

A főfutó-akna belső oldalán beállítási paramétereket tartalmazó útmutató táblák.

Sajnos nincs már meg mind.

 
 
 

A jobb szárny alól előre nézve.

 

A jobb szárny alól előre nézve.

A kabintető festése árulkodik: valamelyik tesóé lehetett eredetileg.

 

The colour of the canopy frame tells us that it might belong to one of it's brothers.
 

Jellegzetes szovjet kabintető: a kilátás erősen korlátozott, pedig a csillogás miatt nem is látjuk a fülkén belül a látómezőben lévő ezt-azt.

 


 

A pót Pitot-cső. Jó ha van tartalék, a MiG-21-essel sebességmérő nélkül aligha lehet leszállni.

 

The secondary Pitot-tube. It is good to have two, as it is quite impossible to land a MiG-21 without the speedometer.
 

A függőleges vezérsík bal oldala.

 


Left side of the vertical stabilizer.

Nyomozásra váró ablak: más MiG-21 változatokon nem látni hasonlót (nem volt alkalmam mindet megnézni), sőt, az ezüstszínű MF-en (9512) sincs ilyen !

 

A window awaiting investigation: on other MiG-21 variants I didn't see this (but I haven't seen all). Moreover, the silver MF (9512) also doesn't have this !